آزمایشگاه کریستالوگرافی

سرپرست آزمایشگاه: سید فرشید کاشانی بزرگ
تلفن تماس: 02182084138
پست الکترونیکی:fkashani@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:
1-تهیه الگوی پراش پرتو ایکس در محدوده تا 162 درجه
2- تهیه الگوی پراش لایه های نازک توسط سامانه پرتوهای موازی ایکس
3-شناسایی نمونه با مراجعه و مقایسه الگوی پراش آن با بانک اطلاعاتی پراش مواد
4-تهیه الگوهای قطبی، توابع توزیع جهت گیری، منحنی های نوسانی، تحلیل تنش های باقیمانده، نقایص بلوری و لایه های نازک

تجهیزات و دستگاه ها:
1-دستگاه پراش سنج پرتو ایکس مدل Philips X'Pert Pro مجهز به گونیومتر دمای بالا و پایین
2-دستگاه پراش سنج پرتو ایکس لایه های نازک مدل سال 2013 مجهز به سامانه پراش پرتو های موازی
3-نرم افزارهای بانک اطلاعاتی پراش مواد، جستجو-انطباق و شناسایی، بافت و تنش باقیمانده، انعکاس و تصحیح الگوی پراش 
4-مدلهای ساختمانهای بلوری مواد

افتخارات کسب شده: کسب اعتبار سیصد میلیون تومانی از شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو معاونت علمی ریاست جمهوری جهت خرید دستگاه پراش سنج پرتو ایکس لایه های نازک، عضو نمونه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو