اعضای هیات علمی

سیدفرشید کاشانی بزرگ

سیدفرشید کاشانی بزرگ،

استاد
  • ، سرپرست آزمایشگاه کریستالوگرافی
  • ، عضو شورای سیاستگزاری مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته مواد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | جوشکاری
شماره تماس : 82084105
اتاق : 227
صفحه رخ نما
Scopus
  • 939 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 1212 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.