اعضای هیات علمی

سیدفرشید کاشانی بزرگ

سیدفرشید کاشانی بزرگ،

استاد
  • ، سرپرست آزمایشگاه کریستالوگرافی
  • ، عضو شورای سیاستگزاری مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته مواد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | جوشکاری
شماره تماس : 82084105
اتاق : 227
صفحه رخ نما
Scopus
  • 939 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 1212 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
نمایش 1 - 20 از 78 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107566 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107565 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:45) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی عمومی 8107128 2 05 نامشخص نامشخص 3973
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1397
بلور شناسی 8107366 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی عمومی 8107128 2 05 نامشخص نامشخص 3963
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1396
بلور شناسی 8107366 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1397/04/09 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
مبانی میکروسکوپ الکترونی 8107369 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:45) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه روش های پیشرفته مطالعه ساختار مواد 8107082 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
روش های پیشرفته مطالعه ساختار مواد 8107054 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1396
کارآموزی عمومی 8107128 2 05 نامشخص نامشخص 3953
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
بلور شناسی 8107366 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 78 نتیجه
از 4