اعضای هیات علمی

سیدفرشید کاشانی بزرگ

سیدفرشید کاشانی بزرگ،

استاد
  • ، سرپرست آزمایشگاه کریستالوگرافی
  • ، عضو شورای سیاستگزاری مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته مواد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | جوشکاری
شماره تماس : 82084105
اتاق : 227
صفحه رخ نما
Scopus
  • 939 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 1212 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.