اعضای هیات علمی

فرزاد خدابخشی

فرزاد خدابخشی

مرتبه علمی : استادیار
 • استاد مشاور دانشجویان ورودی سال 1398
 • مسئول ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • رئیس مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته
 • سرپرست گروه آموزشی فرآیندهای ساخت مواد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکدگان فنی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
جوشکاری
شماره تماس : 02182084127
اتاق : 13
صفحه رخ نما
Scopus
 • 4319 ارجاعات
 • 43 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 4772 ارجاعات
 • 45 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • سرپرست گروه آموزشی فرآیندهای ساخت مواد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکدگان فنی 1401←1403
 • رئیس مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته 1401←…
 • مدیر گروه فرآیندهای ساخت مواد 1399←1401
 • مسئول ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1399←…
 • استاد مشاور دانشجویان ورودی سال 1398 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مواد

1389 ← 1393

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مواد-گرایش جوشکاری

1387 ← 1389

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی مواد-متالورژی صنعتی

1383 ← 1387

کلمات کلیدی