اعضای هیات علمی

حمیدرضا قاسمی منفردراد

حمیدرضا قاسمی منفردراد،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | خوردگی و حفاظت مواد
شماره تماس : 82084095
اتاق : 115
صفحه رخ نما
Scopus
  • 977 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 1255 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

پروفایل

  • ، سرپرست آزمایشگاه تریبولوژی 1394←1396
  • ، سرپرست مرکز کامپیوتر 1394←1395
  • ، سرپرست آزمایشگاه تریبولوژی 1392←1394
  • ، سرپرست مرکز کامپیوتر 1391←1393
  • ، سرپرست آزمایشگاه تریبولوژی 1390←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، انستیتو پلی تکنیک ایالتی ویرحینیا ، مهندسی علم مواد

1364 ← 1371

M.Sc ، انستیتو پلی تکنیک ایالتی ویرحینیا ، مهندسی مواد

1361 ← 1363

کارشناسی ، ایالتی کارولینا ، مکانیک

1357 ← 1360

فعالیت های علمی