اعضای هیات علمی

محمود سرکاری خرمی

محمود سرکاری خرمی،

استادیار
  • مسئول کارآموزی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
جوشکاری
شماره تماس : 02182084618
اتاق : 10
صفحه رخ نما
Scopus
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

  • مسئول کارآموزی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مواد

1390 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مواد

1388 ←

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مواد

1384 ←

فعالیت های علمی