اعضای هیات علمی

محمود حیدرزاده سهی

محمود حیدرزاده سهی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | جوشکاری
شماره تماس : 82084077
اتاق : 220
صفحه رخ نما