اعضای هیات علمی

محمد مکملی

محمد مکملی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
استخراج فلزات
شماره تماس : 02182084617
اتاق : 212
صفحه رخ نما