اعضای هیات علمی

سعید شیبانی

سعید شیبانی،

دانشیار
 • ، عضو شورای هماهنگی آب دانشگاه تهران
 • ، معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • ، استاد راهنمای آموزشی دانشجویان - دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • ، مسول راه اندازی مرکز پژوهشی کاربردی متالورژی استخراجی
 • ، سرپرست آزمایشگاه متالورژی استخراجی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • ، سرپرست گرایش استخراج فلزات دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
استخراج فلزات | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 021-82084068
اتاق : 216
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 447 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
 • 573 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

پروفایل

 • ، سرپرست گرایش استخراج فلزات دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه تهران ، مهندسی متالورژی ومواد

1386 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی متالورژی ومواد

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی مواد

1378 ← 1383

فعالیت های علمی