اعضای هیات علمی

سعید شیبانی

سعید شیبانی،

دانشیار
  • عضو شورای هماهنگی آب دانشگاه تهران
  • معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
  • مسول راه اندازی مرکز پژوهشی کاربردی متالورژی استخراجی
  • سرپرست آزمایشگاه متالورژی استخراجی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
استخراج فلزات | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 02182084068
اتاق : 216
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 733 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 972 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

پروفایل

  • سرپرست آزمایشگاه متالورژی استخراجی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1399←1401
  • سرپرست گرایش استخراج فلزات دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مهندسی متالورژی ومواد

1386 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی متالورژی ومواد

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی مواد

1378 ← 1383

فعالیت های علمی