آزمایشگاه شکل دادن فلزات و عملیات ترمو مکانیکی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمد حبیبی پارسا
تلفن تماس: 02161114123-021611141111
پست الکترونیکی: mhparsa@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:
1- شکل دهی فلزات
2- شبیه سازی عددی فراینده ای متالورژیکی

تجهیزات و دستگاه ها:
1- پرسهای 40تن، 60تن، 100تن،
2- نورد
3- کشش سیم
4- ضربه
5- جوش اصطکاکی
6- تغییر شکل موضعی ورق
7- Conform
8- MAIFS
9- سختی سنجی
10- رایانه های محاسباتی

اختراع:
1- طراحی و ساخت Conform
2- طراحی و ساخت  MAIFS