آزمایشگاه مدل سازی

نام سرپرست : دکتر مهدی ملکان

شماره تماس آزمایشگاه : 02182084115

ایمیل :mmalekan@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات :

            1-         اره فلکه 60

            2-         ماشین کف رند

            3-         ماشین دوکاره کف رند و کندگی

            4-         ماشین سه کاره اره ، فرز و کم کنی

            5-         فرز اونیورسال چوب

            6-         دریل پایه دار

            7-         ماشین صفحه سنباده 40 و 30

خدمات :

            آموزشی و تحقیقاتی