آزمایشگاه شکل دادن گرم فلزات

نام سرپرست : دکتر عباس زارعی

شماره تماس آزمایشگاه :02182084116

ایمیل :zareih@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:

تست پانچ برشی

تست سختی

تست کشش  و فشار گرم

تست کشش و فشار سرد

تست خمش سه نقطه‌

تجهیزات:

کوره‌های عملیات حرارتی

تجهیزات متالوگرافی

دستگاه کشش فشار 30 تن

دستگاه کشش فشار 5 تن

دستگاه سختی سنجی

دستگاه خستگی گرم

دستگاه خستگی (معکوس)

دستگاه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی