پسا دکتری

اساتید متقاضی پذیرش پژوهشگر پسا دکتری به همراه طرح های پیشنهادی

فرم های پسا دکتری   

معرفی واحدهای متقاضی طرح پسا دکتری صنعتی

 

                                                                         لیست پژوهشگران پسا دکتری در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد                           

ردیف

نام و نام خانوادگی پژوهشگر

تاریخ شروع

وضعیت

استاد راهنما

1

دکتر محمدرضا گل و بستان فرد

سال 92

به اتمام رسیده

دکتر عبدی زاده

2

دکتر محمدرضا گل و بستان فرد

سال 93

به اتمام رسیده

دکتر عبدی زاده

3

دکتر حامد شاه میر

سال 95

به اتمام رسیده

دکتر نیلی

4

دکتر حمیدرضا کوه دار

سال 95

به اتمام رسیده

دکتر نیلی

5

دکتر رضا علیزاده بلوچی

سال 95

به اتمام رسیده

دکتر محمودی

6

دکتر نازنین بیات ترک

سال 96

به اتمام رسیده

دکترمحمودی

7

دکتر امیر حسین پاک سرشت

سال 97

به اتمام رسیده

دکتر صارمی

8

دکتر احمد بهمنی

سال 97

به اتمام رسیده

دکتر ملکان

9

دکتر حمیدرضا عابدی

سال 97

به اتمام رسیده

دکتر زارعی

10

دکتر مسعود نظریان سامانی

سال 97

به اتمام رسیده

دکتر کاشانی بزرگ

11

دکتر نسیم نایب پاشایی

سال 97

به اتمام رسیده

دکتر صارمی

12

دکتر مریم مهری

سال 97

به اتمام رسیده

دکتر نیلی

13

دکتر علی رادمنش

سال 98

به اتمام رسیده

دکتر سید ابراهیمی

14

دکتر اصلان احدی پالچقلو

سال 98

به اتمام رسیده

دکتر نیلی

15

دکتر مینا صالحی

سال 1400

مشغول به پژوهش

دکتر ملکان