معاونت پژوهشی

دکتر حامد میرزاده

سلطان پور 

                                    معاونت پژوهشی
 

 

 
معصومه صفری کارشناس پژوهشی

 

شرح وظایف معاونت پژوهشی

حوزه معاونت پژوهشی.......................................................................................... 

در حوزه پژوهشی، سامان دهی آزمایشگاه ها، بررسی درخواستهای فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشکده و نظارت بر انجام امور مربوط به آن، نظارت بر امور مربوط به شرکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده در کنفرانس های بین المللی، اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب، نظارت بر اجرای سمینارها و کنفرانس های علمی، اطلاع رسانی بخشنامه ها و دستورالعملهای پژوهشی به اساتید دانشکده و مدیریت جلسات پژوهشی دانشکده از مهمترین وظایف این معاونت است. از دیگر وظایف این حوزه می توان به برقراری ارتباط با مراکز صنعتی و پژوهشی به منظور اخذ پروژه های پژوهشی بنیادی و کاربردی و انجام خدمات پژوهشی برای صنایع اشاره نمود.

 

سوابق کارهای مهم معاونت پژوهشی