کارکنان دانشکده

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن دفتر

 

اعظم حاجی حسینی

کارشناس مسئول امور اداری و دفتری

021-82084081

ابراهیم پورمهدی

مسئول مرکز کامپیوتر

021-82084128

امید داستانی

کارشناس آزمایشگاه عملیات حرارتی

021-82084115

حمیده اسد میگونی 

مسئول حسابداری

021-82084150

 

اکبر جهاندیده

کارشناس آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته

021-82084155

حسن شیرازی

کارشناس آزمایشگاه دگرگونی های فازی پیشرفته

021-82084163

 

 

 

 

سعیده ایمن ارشادی

کارشناس مسئول

آموزش و تحصیلات تکمیلی

021-82084614

 

 

 

 

فرهاد حسن آبادی

کارشناس مسئول آزمایشگاه متالوگرافی

021-82084114

قدیر علی نورالهی

کارشناس آزمایشگاه خواص مکانیکی

021-82084116

لیلا معظمی

کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته

021-82084145

مهناز رقت

کارشناس آزمایشگاه خوردگی

021-82084117

 

معصومه صفری

 کارشناس پژوهشی

021-82084101

مسعود صالح غفاری

مسئول امور عمومی

021-82084100

مریم نعمتی

کارشناس آزمایشگاه کریستالوگرافی

021-82084138