آزمایشگاه های پژوهشی

 

آزمایشگاه استخراجی آزمایشگاه ریخته گری آزمایشگاه مواد و لایه های نانوساختار
آزمایشگاه انجماد آزمایشگاه ریخته گری دقیق آزمایشگاه کامپوزیت
آزمایشگاه بازیافت مواد آزمایشگاه سرامیک آزمایشگاه کریستالوگرافی
آزمایشگاه بایو مواد آزمایشگاه سطح آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته
آزمایشگاه تریبولوژی آزمایشگاه شکل پذیری آزمایشگاه متالوگرافی
آزمایشگاه جنبه های مکانیکی خوردگی آزمایشگاه شکل دادن فلزات و عملیات ترمو مکانیکی آزمایشگاه متالورژی پودر
آزمایشگاه جوشکاری آزمایشگاه شکل دادن گرم فلزات آزمایشگاه مواد مغناطیسی
آزمایشگاه خواص مکانیکی آزمایشگاه عملیات حرارتی آزمایشگاه مدل سازی
آزمایشگاه خوردگی آزمایشگاه فرآوری و سنتز مواد آزمایشگاه مواد و کامپوزیتهای نانوساختار
آزمایشگاه دگرگونی های فازی پیشرفته آزمایشگاه هیدرومتالورژی آزمایشگاه کارگاه پروژه
آزمایشگاه فولادهای پیشرفته و فرآیندهای ترمومکانیکی مواد مهندسی آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) آزمایشگاه پوشش های پلیمری و محافظ خوردگی
آزمایشگاه مشخصه یابی مغناطیسی آزمایشگاه نانو ساختارهای مغناطیسی آزمایشگاه مواد و انرژی های تجدید پذیر

آزمایشگاه لیزر و لحیم کاری

آزمایشگاه پوشش های نانو ساختار