آزمایشگاه های پژوهشی

 

آزمایشگاه استخراجی آزمایشگاه ریخته گری آزمایشگاه مواد و لایه های نانوساختار
آزمایشگاه انجماد آزمایشگاه ریخته گری دقیق آزمایشگاه کامپوزیت
آزمایشگاه بازیافت مواد آزمایشگاه سرامیک آزمایشگاه کریستالوگرافی
آزمایشگاه پوشش و خوردگی آزمایشگاه سطح آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته
آزمایشگاه تریبولوژی آزمایشگاه شکل پذیری آزمایشگاه متالوگرافی
آزمایشگاه جنبه های مکانیکی خوردگی آزمایشگاه شکل دادن فلزات و عملیات ترمو مکانیکی آزمایشگاه متالورژی پودر
آزمایشگاه جوشکاری آزمایشگاه شکل دادن گرم فلزات آزمایشگاه مواد مغناطیسی
آزمایشگاه خواص مکانیکی آزمایشگاه عملیات حرارتی آزمایشگاه مدل سازی
آزمایشگاه خوردگی آزمایشگاه فرآوری و سنتز مواد آزمایشگاه مواد و کامپوزیتهای نانوساختار
آزمایشگاه دگرگونی های فازی پیشرفته آزمایشگاه هیدرومتالورژی آزمایشگاه کارگاه پروژه
آزمایشگاه فولادهای پیشرفته و فرآیندهای ترمومکانیکی مواد مهندسی آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) آزمایشگاه پوشش های پلیمری و محافظ خوردگی
آزمایشگاه مشخصه یابی مغناطیسی آزمایشگاه نانو ساختارهای مغناطیسی آزمایشگاه مواد و انرژی های تجدید پذیر

آزمایشگاه لیزر و لحیم کاری

آزمایشگاه پوشش های نانو ساختار