آزمایشگاه عملیات حرارتی

نام سرپرست: دکتر راثی زاده

شماره تماس آزمایشگاه: 02182084115

ایمیل:o.dastani@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:

عملیات حرارتی آلیاژهای فلزی

تجهیزات:

کوره عملیات حرارتی ◦C 1200

دستگاه سختی سنج ویکرز

دستگاه پولیش متالوگرافی

میکروسکوپ نوری

حمام نمک مذاب