معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی:  دکتر علیرضا بابائی

 

کارشناس آموزش:  حمیده کریمی 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی(مقطع ارشد): عصمت طاهری

کارشناس تحصیلات تکمیلی و پژوهشی( مقطع دکتری): سعیده ایمن ارشادی

 

شرح وظایف معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

حوزه آموزش....................................................................................... 

امور برنامه ریزی آموزشی، هدایت تحصیلی دانشجویان، نظارت بر محتوای آموزشی و ارزیابی و به روز رسانی آن، تصمیم‌گیری و سیاست گذاری درباره مسائل آموزشی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی متالورژی و مواد  بر عهده معاونت آموزشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد  قرار دارد.

این معاونت، سیاست گذاری های آموزشی دانشگاه و پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران را در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد جاری می نماید و نقش ارتباط دهنده میان دانشجویان، اساتید و سیاست های آموزشی دانشکده فنی دانشگاه تهران را بر عهده دارد. 

حوزه تحصیلات تکمیلی.......................................................................................  

حوزه تحصیلات تکمیلی بر برنامه ریزی و اجرای کلاس ها و امتحانات نظارت دارد. امور مربوط به اجرای دقیق آئین نامه ها و مقررات آموزشی، اجرای سرفصل دروس مصوب، نظارت بر ارزیابی سرفصل دروس، نظارت بر عملکرد گرایش های مختلف دانشکده، برگزاری جلسات مصاحبه داوطلبین شرکت کننده در مصاحبه دکتری و مدیریت جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده از اهم وظایف این معاونت است.