آزمایشگاه لیزر و لحیم کاری

نام سرپرست: دکتر سیدعلی اصغر اکبری موسوی

شماره تماس آزمایشگاه:02182084096

ایمیل:  akbarimusavi@ut.ac.ir

تجهیزات:

جوشکاری لیزر  Nd:YAG

لحیم کاری سخت در خلاء

پولیش

میکروسکوپ نوری

کوره عملیات حرارتی