آزمایشگاه خوردگی

نام سرپرست: دکتر رضا نادری محمودی

شماره تماس آزمایشگاه: 02161114117

ایمیل:rezanaderi@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:

آزمون های الکتروشیمی

تجهیزات:

دستگاه پتاسیواستات/ گالوانواستات

کوره 1100 درجه

آون

ترازو چهار رقم

دستگاه آزمون SSRT

رکتی فایر