آزمایشگاه جوشکاری

نام سرپرست: دکتر سیدعلی اصغر اکبری موسوی

شماره تماس آزمایشگاه:021۸۲۰۸۴۰۹۶

ایمیل:  akbarimusavi@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات:

دستگاه جوش 350 آمپر گام الکتریک SMAW مدل پارس

دستگاه جوش 250 آمپر گام الکتریک SMAW مدل پارس

ترانس جوش 600 آمپر SMAW ، OTC

ترانس جوش 400 آمپر SMAW ، OTC

ترانس جوش 350 آمپر SMAW ، OTC

ترانس جوش 300 آمپر SMAW ، OTC

دستگاه جوش نقطه ای، SPOT W

دینام رکتیفایر SMAW ، 300 آمپر

دینام رکتیفایر SMAW ، 200 آمپر

دینام رکتیفایر SMAW ، 250 آمپر (صنایع جهان)