میکروسکوپ های الکترونی عبوری

سرپرست:  دکتر محمود نیلی احمدآبادی

شماره تماس آزمایشگاه: 02182084163

ایمیل:nili@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات:

200 kV Schottky field emitter HR-transmission electron microscopy

EFTEM, EELS, EDS, STEM (BF/DF/HAADF)

Single and double tilt specimen holder

Automatic twin jet electro-polisher with cryogenic container

Ion milling system

Ultrasonic dis Cutter for milling, sawing, grinding and polishing

Dimpling Grinder

 

خدمات:

مطالعه ریزساختار مواد در مقیاس اتمی

مطالعه کریستاوگرافی مواد

تعیین ترکیب شیمیایی فازها و آنالیز عنصری مواد

مطالعه عیوب بلوری در مواد