آزمایشگاه پوشش های پلیمری و محافظ خوردگی

نام سرپرست: دکتر رضا نادری

شماره تماس آزمایشگاه:02161114075

ایمیل:  rezannaderi@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات:

میکسر پرل میل

ترازوی دیجیتال

دستگاه آب مقطرگیری

حمام التراسونسک

هود شیمیایی

هیتراستیرر

دستگاه اعمال پوشش پلیمری و گرنیدومتر

ضخامت سنج پوشش

آون

الکترود مرجع

مولتی متر دیجیتال

خدمات:

ضخامت سنجی پوشش

اعمال پوشش پلیمری

آب مقطر

ترازو

ساخت و فرمولاسیون پوشش های مختلف