آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته

سرپرست آزمایشگاه: دکتر سیروس زمانی
تلفن تماس: 02188225381، 02182084145، 02182084155
پست الکترونیکی: c.zamani@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:
1-میکروسکوپی الکترونی روبشی نمونه های مختلف شامل اخذ کنتراست ثانویه(Intense-ETdetectors)، الکترون برگشتی(4QSolidState-Robinson detectors)، کاتد لومینانس،پرتو ایکس
2-تهیه الگوی پراش الکترون های برگشتی
3- تجزیه شیمیایی جلوه های مختلف ریزساختاری (نقطه ای، خطی و نقشه های توزیع ترکیب شیمیایی) با دستگاه تفکیک انرژی پرتو ایکس

تجهیزات و دستگاه ها:
1-یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی با حد تفکیک بالای محیطی مجهز به دستگاه تجزیه شیمیایی
2-یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی تحت خلاء کم با حد تفکیک بالا تفنگ نشر میدانی مجهز به دستگاه تجزیه شیمیایی و دستگاه پراش الکترون های برگشتی
3- دو دستگاه میکروسکوپ های الکترونی روبشی (تحت خلاء کم و معمولی)
4-دستگاههای آماده سازی نمونه {سه دستگاه پوشش دهی نمونه با طلا (پراکنشی) و کربن (تبخیر در خلا)، سه دستگاه امواج فرا صوت، خشک کننده و الکتروپولیش}

افتخارات کسب شده: عضو نمونه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو معاونت علمی ریاست جمهوری