آزمایشگاه پوشش و خوردگی

نام سرپرست آزمایشگاه : دکتر دهقانیان
تلفن تماس: 02182084103-02182084118
پست الکترونیکی: Cdehghan@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:
1-ارزیابی خوردگی، سرعت و نوع آن در فلزات و آلیاژهای مختلف
2- آزمونهای حفاظت کاتدی، حفاظت آندی، ارزیابی ممانعت کننده¬های خوردگی و ارزیابی پوششها.
3-انجام آزمونهای سایش، سایش-خوردگی
4-انجام پوششهای مختلف برروی فلزات و آلیاژها از روشهای PEO، PES، آبکاری مستقیم و پالسی، الکتروفورتیک، سل ژل و...
5- نانوسازی سطوح فلزات و آلیاژها
6-باطریها و سوپرخازنها
7- بررسی جدایش کاتدی پوششها در سطح فلز

تجهیزات و دستگاه ها:
1-دستگاه سایش و خوردگی
2-دستگاه PEO،PES
3-الکتروفورتیک
4-نانوسازی سطح
5-سل ژل
6-آبکاری مستقیم و پالسی
7- دستگاه پتانسیوستات و امپیدانس
8- دستگاه لوپ بازدارنده خوردگی

اختراع:
1- ساخت دستگاه سایش-خوردگی
2- ابداع پوشش نیتروکربرایزینگ با استفاده از روشهای الکترولیتی
3- ابداع پوشش برمایزینگ از روش پلاسمای پالسی الکتریکی