آزمایشگاه هیدرومتالورژی و بیوتکنولوژی

نام سرپرست : دکتر فرشته رشچی

شماره تماس آزمایشگاه : 02161114189

ایمیل :rashchi@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات :

            1-         سانتیریفیوژ 6000 دور

            2-         حمام التراسونیک

            3-         دستگاه آب یونیزه

            4-         دستگاه آب مقطر

            5-         همزن مغناطیسی با کنترل دما

            6-         PH و EH متر

            7-         رکتیفایر

            8-         آسیای جارمیل

            9-         فلوتاسیون

            1-         حمام آبی بن ماری

            10-       ترازو چهار رقم اعشار

            11-       کوره جعبه ای 1100 درجه

            12-       ستون لیچینگ

            13-       رتکیباتور

            14-       تجهیزات استخراج محلولی

خدمات

            1-         تمامی خدمات مرتبط با تجهیزات