مواد و کامپوزیتهای نانوساختار

سرپرست آزمایشگاه: دکتر حسین عبدی زاده
تلفن تماس:02182084611
پست الکترونیکی:abdizade@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:

تست سلول های خورشیدی

تست فوتوکاتالیست

لایه نشانی چرخشی، غوطه وری و الکتروفورتیک

طیف سنجی  UV- Vis

تجهیزات:

کوره 1500 درجه- کوره تیوبی 1200 درجه تحت گاز

سانتریفیوژ    14000 rpm

حمام التراسونیک

لایه نشانی چرخشی و لایه نشانی غوطه وری

اسپاترینگ

شبیه ساز نور خورشید و تست  I-V

لایه نشانی الکتروفورتیک

طیف سنج  UV- Vis

راکتور هیدروترمال