آزمایشگاه پروژه

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهدی ملکان
تلفن تماس: 02182084610
پست الکترونیکی: mmalekan@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:
1- تهییه نمونه¬های استاندارد(شامل برشکاری، ماشینکاری و جوشکاری)
2-اکستروژن آلیاژهای غیرآهنی(پایه آلومینیم و منیزیم)
3-متالوگرافی نمونه های متالورژیکی
4-پرس گرم و سرد فلزات آهنی سبک
5- آسیابکاری مکانیکی و تهیه پودرهای آلیاژها

تجهیزات و دستگاه ها:
1- دستگاه تراش
2- دستگاه اره لنگ
3- دستگاه فرز
4- پرس هیدرولیک(100تنی)
5- دستگاههای پلیش(2عدد)
6- دستگاه جوشکاری
7- دستگاه سنگ دستی
8- دستگاه بالمیل اتریشن