آزمایشگاه فرآوری و سنتز مواد

سرپرست آزمایشگاه: شهرام رایگان
تلفن تماس:02182084189
پست الکترونیکی: shraygan@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:
1- آسیاکاری مکانیکی
2- عملیات حرارتی
3- آزمایش های مرتبط با متالورژی استخراجی


تجهیزات و دستگاه ها:
1-دستگاه آسیاکاری مکانیکی سیاره ای
2-کوره تیوپی 1200 درجه سانتیگراد
3- glovebox
4- ترازو دیجیتال دو رقم و سه رقم اعشار
5- ultrasonic cleaner
6- همزن مکانیکی و مغناطیسی
7- PH متر
8-انواع شیشه الات و تجهیزات عمومی آزمایشگاهی
9- دستگاه پولیشر
10-کوره جعبه ای 1000 درجه سانتیگراد
11-خشک کن 400 درجه سانتیگراد