آزمایشگاه شکل پذیری

نام سرپرست : دکتر رضا محمودی

شماره تماس آزمایشگاه :02182084137

ایمیل :mahmudi@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات :

            1-         دستگاه یونیورسال 15 تن

            2-         دستگاه فشار کشش 2تن

            3-         دستگاه فشار کشش 5تن

            4-         کوره عملیات حرارتی

            5-         کوره ذوب

            6-         حمام نمک

            7-         میکروسکوپ نوری

            8-         پولیشر

            9-         دستگاه سختی سنج

            10-       دستگاه میکرو سختی سنج

            11-       نورد سبک

خدمات :

            1-         آزمون کشش

            2-         آزمون فشار

            3-         آزمون پانچ برشی

            4-         آزمون خزش فرورونده

            5-         آزمون خزش فشاری