آزمایشگاه استخراجی

نام سرپرست : دکتر سعید شیبانی

شماره تماس آزمایشگاه : 02161114120

ایمیل :ssheibani@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات:

تجهیزات کلوخه و گندله ‏سازی

تجهیزات تشویه و کلسینه کردن

تجهیزات لیچینگ

ترازوی دیجیتال

همزن مغناطیسی

pH متر

سانتریفیوژ آزمایشگاهی

طیف سنج نور مرئی

حمام التراسونیک

آرن

کوره تیوپی تا  1200 C

کوره باکسی تا  1200 C

راکتور فتوکاتالیستی

آسیای گلوله ای کم انرژی و پر انرژی

پرس سرد و گرم دستی

خدمات:

تشویه و کلسینه کردن کانه ها

کلوخه و گندله سازی و ارزیابی خواص مرتبط

لیچینگ کانه ها و منابع ثانویه

عملیات حرارتی در هوا و تحت اتمسفر کنترل شده