دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,970 نتیجه
از 99
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107566 1 کارشناسی ارشد 02 فرزاد خدابخشی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (11:00 - 13:00)
آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107566 1 کارشناسی ارشد 03 محمود سرکاری خرمی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (11:00 - 13:00)
مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107565 2 کارشناسی ارشد 02 فرزاد خدابخشی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (09:00 - 11:00)
مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107565 2 کارشناسی ارشد 03 محمود سرکاری خرمی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
فیزیک مدرن پیشرفته 8107556 2 کارشناسی ارشد 01 سیدعلی سیدابراهیمی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
خطا در اندازی گیری 8107567 1 کارشناسی ارشد 01 محمد قمبری هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
خطا در اندازی گیری 8107567 1 کارشناسی ارشد 02 محمد قمبری هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
هیدرومتالورژی 8107572 2 کارشناسی 01 محمد مکملی | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1398/11/01 (08:30 - 10:30)
مقاومت مصالح 8107592 2 کارشناسی 01 محمد حبیبی پارسا هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:45) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
نانوزیست فناوری 8107585 2 دکتری 01 فاطمه سادات پیش بین هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (09:00 - 11:00)
متالورژی فیزیکی 2 8107591 2 کارشناسی 01 رضا رومینا هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:15) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
روش های نوین ساخت و تولید 8107552 2 کارشناسی ارشد 01 فرزاد خدابخشی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (11:00 - 13:00)
الکتروشیمی و خوردگی پیشرفته 8107041 3 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسیCharacterization and Selection of Engineering Materials 01 محسن صارمی هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/30 (14:00 - 16:00)
مواد الکترونیک پیشرفته 8107561 2 کارشناسی ارشد 01 سیدحسین حسینی شکوه هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
فرآیندهای انجماد پیشرفته 8107274 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسیCharacterization and Selection of Engineering Materials 01 فرشاد اخلاقی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (09:00 - 11:00)
مهندسی سطح پیشرفته 8107448 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسیCharacterization and Selection of Engineering Materials 01 محمود حیدرزاده سهی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (09:00 - 11:00)
ترمودینامیک و سینتیک خوردگی پیشرفته 8107551 3 کارشناسی ارشد 01 چنگیز دهقانیان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (09:00 - 11:00)
ترمودینامیک پیشرفته 8107307 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسیCharacterization and Selection of Engineering Materials 01 شهرام رایگان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (14:00 - 16:00)
ترمودینامیک پیشرفته 8107307 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسیCharacterization and Selection of Engineering Materials 02 سعید شیبانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (09:00 - 11:00)
پدیده های انتقال پیشرفته 8107285 2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسیCharacterization and Selection of Engineering Materials 01 مهدی ملکان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (11:00 - 13:00)
نمایش 1 - 20 از 1,970 نتیجه
از 99