دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,268 نتیجه
از 114
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه اتصال فلزات 8107588 1 کارشناسی ریخته گریCasting 02 سیدعلی اصغر اکبری موسوی هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) نامشخص
آزمایشگاه اتصال فلزات 8107588 1 کارشناسی ریخته گریCasting 01 سیدعلی اصغر اکبری موسوی هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص
آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107566 1 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 03 محمود سرکاری خرمی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/10/23 (11:00 - 13:00)
آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107566 1 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 02 حمیدرضا قاسمی منفردراد هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/10/23 (11:00 - 13:00)
آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107566 1 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 سیدفرشید کاشانی بزرگ هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/10/23 (11:00 - 13:00)
آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107566 1 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 04 محمود سرکاری خرمی هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1400/10/23 (11:00 - 13:00)
اصول شکل دادن فلزات 8107580 3 کارشناسی ریخته گریCasting 02 محمد حبیبی پارسا | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00)
اصول شکل دادن فلزات 8107580 3 کارشناسی ریخته گریCasting 01 سیدمحمدحسن پیش بین | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00)
اصول و فرآیندهای اتصال فلزات 8107577 2 کارشناسی ریخته گریCasting 01 سیدعلی اصغر اکبری موسوی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/05 (14:00 - 16:00)
بازیافت مواد 8107596 2 کارشناسی ریخته گریCasting 01 فرشته رشچی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/06 (09:00 - 11:00)
خطا در اندازی گیری 8107567 1 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 02 محمد قمبری هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/23 (09:00 - 11:00)
خطا در اندازی گیری 8107567 1 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 محمد قمبری هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/23 (09:00 - 11:00)
فیزیک مدرن پیشرفته 8107556 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 سیدعلی سیدابراهیمی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107565 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 03 محمود سرکاری خرمی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107565 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 سیدفرشید کاشانی بزرگ هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1400/10/25 (09:00 - 11:00)
مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107565 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 02 حمیدرضا قاسمی منفردراد هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1400/10/25 (11:00 - 13:00)
مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107565 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 04 محمود سرکاری خرمی هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
هیدرومتالورژی 8107572 2 کارشناسی ریخته گریCasting 01 محمد مکملی | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/11/06 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 کارشناسی ریخته گریCasting 02 سیدفرشید کاشانی بزرگ هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 کارشناسی ریخته گریCasting 01 سیدفرشید کاشانی بزرگ هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 2,268 نتیجه
از 114