دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,160 نتیجه
از 108
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه متالورژی استخراجی 8107593 1 کارشناسی ریخته گریCasting 01 سعید شیبانی هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص
آزمایشگاه متالورژی استخراجی 8107593 1 کارشناسی ریخته گریCasting 02 سعید شیبانی هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107566 1 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 04 فرزاد خدابخشی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107566 1 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 03 محمود سرکاری خرمی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107566 1 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 02 حمیدرضا قاسمی منفردراد هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107566 1 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 سیدفرشید کاشانی بزرگ هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (14:00 - 16:00)
اصول آنالیز حرارتی مواد 8107568 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 شهرام رایگان هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/20 (09:00 - 11:00)
اصول خوردگی و اکسیداسیون 8107586 3 کارشناسی ریخته گریCasting 01 سعیدرضا الله کرم هرهفته شنبه (13:45 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:45 - 15:00) 1399/10/29 (11:00 - 13:00)
اصول شکل دادن فلزات 8107580 3 کارشناسی ریخته گریCasting 01 سیدمحمدحسن پیش بین هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/04 (08:00 - 10:00)
اصول شکل دادن فلزات 8107580 3 کارشناسی ریخته گریCasting 02 محمد حبیبی پارسا هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1399/11/04 (08:00 - 10:00)
بازیافت مواد 8107596 2 کارشناسی ریخته گریCasting 01 فرشته رشچی هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:45) 1399/11/04 (17:00 - 19:00)
خطا در اندازی گیری 8107567 1 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 محمد قمبری هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/25 (09:00 - 11:00)
خطا در اندازی گیری 8107567 1 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 02 محمد قمبری هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/27 (11:00 - 13:00)
فیزیک مدرن پیشرفته 8107556 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 سیدعلی سیدابراهیمی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/26 (09:00 - 11:00)
متالورژی فیزیکی 1 8107590 3 کارشناسی ریخته گریCasting 01 علیرضا بابائی | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:15) 1399/10/29 (08:00 - 10:00)
متالورژی فیزیکی 2 8107591 2 کارشناسی ریخته گریCasting 01 رضا رومینا هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1399/10/29 (11:00 - 13:00)
مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107565 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 04 فرزاد خدابخشی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (09:00 - 11:00)
مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107565 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 03 محمود سرکاری خرمی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (09:00 - 11:00)
مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107565 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 02 حمیدرضا قاسمی منفردراد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (09:00 - 11:00)
مشخصه یابی پیشرفته مواد 8107565 2 کارشناسی ارشد ریخته گریCasting 01 سیدفرشید کاشانی بزرگ هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (09:00 - 11:00)
نمایش 1 - 20 از 2,160 نتیجه
از 108